niedziela, 8 marca 2015

......

" Życzę Ci od­wa­gi, jaką ma słońce, 


które codzien­nie od no­wa wschodzi nad wszelką nędzą świata.

Niektórzy po za­pad­nięciu zmro­ku już nie pot­ra­fią uwie­rzyć 

 w słońce. 

Bra­kuje im tej od­ro­biny cier­pli­wości,

 aby docze­kać nad­chodzące­go po­ran­ka. 

Kiedy prze­bywasz w ciem­nościach, spójrz w górę. 


Tam cze­ka na ciebie słońce.

Ono nie omi­ja ni­kogo. Ciebie też nie omi­nie,

Jeśli nie scho­wasz się w cień. 

Z każdym dob­rym człowiekiem, który za­mie­szku­je ziemię, 

wschodzi ja­kieś słońce... "PHIL BOSMANS


____________________________________

 


 ***